د مظلومیت غږ

د مظلومیت غږ

Advertisements

کودکی

کودکی هایم اتاقی ســـــــــــاده بود

قصه ای دور اجاقی ســـــــــــاده بود

 

شب که میشد نقشها جان میگرفت

روی سقف ما که طاقی ســــاده بود

 

میشدم پروانه خوابم می پــــــــــــرید

خوابهایم اتفاقی ســــــــــــــــــاده بود

 

زندگــــــــــــی دستی پر از پوجی نبود

باری ما جفت و طاقی ســــــــــاده بود

 

قهر میکردم به شوق آشـــــــــــــــــتی

عشقهایم اشتیاقی ســـــــــــــــاده بود

 

ســـــــــــــــاده بودن عادتی مشکل نبود

سختی نان بود و باقی ســـــــــــاده بود

2013-10-06-0013

سرم فدای وطنم

آمادگی های نیروهای نظامی کشور عزیز مان برای دفاع از حملات احتمالی نظامیان پاکستان در ولسوالی گوشته – در نزدیک دیورندآنهایی که صادقانه و جان به کف برای حفاظت از وطن (مادر) خود پا برهنه می کنند، خداوند یار و مددگار شان بادآمین!