زه هیڅوک نه یم!

زه هیڅ څوک نه یم، ته څوک یې؟

ته هم هیڅوک نه یې؟

نو سره جوړه یو!

دا راز درسره یې، هېچا ته مه وایه!

هسې نه چې رسوا مو کړي!

Advertisements