په مینه کې اسراف

هغه چا سره چې د دوستي په قدر نه پوهیږي دوستي او محبت کول، په دوستي کې اسراف ده!!!

Advertisements

مینه

هغه چا سره چې د دوستي په قدر نه پوهیږي دوستي او محبت کول، په دوستي کې اسراف ده!!!

عدالت

وایې:

یو سړی حجاج بن یوسف ته وویل چې ته هم ځانته د مسلمانانو خلیفه وایې او حضرت عمر (رض) د مسلمانانو خلیفه و.

د حضرت عمر(رض) په وخت ډیر ښه عدل او انصاف و، خلکو سره نیک سلوک کیده او ان حیوانات په منځ کې هم عدالت و او یو بل باندې تیری او زیاتی نکولي، لیوه او میږي سره ګډ څریدل. ته ځانته وګوره، ستا ازار ټولو مسلمانانو ته رسیږي.

حجاج ورته وویل: که د اوسنۍ زمانې خلک د حضرت عمر(رض) زمانې خلک غوندې وای، نو بې له شکه زما چلند هم د دوی سره د حضرت عمر(رض) په شان چلند و.